Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej. Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości może wydawać się skomplikowane, dlatego warto poznać najważniejsze kroki i zasady, jakie należy przestrzegać.

 

Krok po kroku: Jak wypełnić formularz

 1. Pobierz i wydrukuj formularz Formularz można pobrać z odpowiednich stron rządowych lub otrzymać bezpośrednio w sądzie. Ważne, aby korzystać z aktualnego wzoru formularza.
 2. Wypełnienie danych sądu W pierwszej sekcji formularza należy podać nazwę, miejscowość, ulicę, numer budynku, numer lokalu oraz kod pocztowy sądu, do którego składany jest wniosek.
 3. Dane dłużnika W drugiej sekcji wpisujemy szczegółowe dane osobowe dłużnika, takie jak imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, a także dane kontaktowe. Jeśli dłużnik posiada adres do doręczeń inny niż miejsce zamieszkania, również należy go podać.
 4. Pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy Jeżeli dłużnik działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, należy podać ich dane osobowe oraz adresy do doręczeń.
 5. Żądanie wniosku W tej sekcji zaznaczamy, że wnioskujemy o ogłoszenie upadłości oraz czy wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.
 6. Wykaz majątku i zobowiązań Ważną częścią wniosku jest dokładny i aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną. Trzeba wymienić wszystkie posiadane składniki majątku, środki pieniężne w gotówce oraz na rachunkach bankowych, a także wszelkie należności względem innych podmiotów.
 7. Spis wierzycieli Należy sporządzić spis wierzycieli, podając imiona i nazwiska (nazwy), adresy, wysokość wierzytelności oraz terminy zapłaty.
 8. Informacje o przychodach i kosztach Kolejna sekcja dotyczy przychodów uzyskanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz kosztów poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób na jego utrzymaniu.
 9. Czynności prawne W formularzu należy także podać informacje o czynnościach prawnych dokonanych w ostatnich dwunastu miesiącach, które dotyczyły nieruchomości, akcji, udziałów w spółkach, ruchomości, wierzytelności lub innych praw o wartości przekraczającej 10 000 zł.
 10. Uzasadnienie wniosku Kluczowym elementem jest uzasadnienie wniosku, gdzie dłużnik musi wykazać okoliczności uzasadniające potrzebę ogłoszenia upadłości.
 11. Dowody Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające przedstawione okoliczności. Należy je dokładnie opisać w odpowiedniej sekcji formularza.
 12. Załączniki Wymieniamy wszystkie dołączone do wniosku dokumenty.
 13. Oświadczenie o prawdziwości danych Na końcu formularza dłużnik składa oświadczenie o prawdziwości podanych danych, podpisując się czytelnie.

Ważne wskazówki

 • Formularz musi być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.
 • Każdą rubrykę, która nie jest zacieniowana, należy wypełnić lub przekreślić, jeżeli nie jest stosowana.
 • Braki formalne lub brak opłaty za wniosek mogą skutkować jego zwrotem, dlatego warto upewnić się, że wszystkie elementy są prawidłowo wypełnione i dołączone.

Koszt złożenia wniosku

Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł. Wniosek można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą.

Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wymaga dokładności i skrupulatności. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże uniknąć błędów i przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku przez sąd.

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *